Gotlands skarpskytte- och jägaregille

hade ordnat sin tredje allmänna prisskjutning i sammanhang med länetäflingsskjutningarna och på samma bana.
Skjutningen tog min början vid 1/2 4-tiden med skjutning af 5 skott mot centsmetertafla på 120 meters afstånd. Häri deltogo 32 skyttar. Första priset (20 kr. i guld) togs af J. V. Högvall Visby, för 83 cm, andra priset (10 kr.) af G. A. Veseman Visby, för 95 cm och tredje priset (5 kr.) af G. T. Jakobsson Visby för 98 cm.
Härefter följde skjutning å stjerna med 3 skott och 50 öres insats. Häri deltogo 16 skyttar. Företa priset erhöll hrr A. H. Lindbom, Klinte, för 3 träffar, andra priset löjtnant G. Falk för 2 träffar och tredje priset bagare J. Lindbom för likaledes 2 träffar samt efter lottning med hr B. Rettig.
I skjutningen på uppkastade glaskulor deltogo 12 skyttar. Första priset tog doktor O. Klintberg för 3 kulor, andra priset hr Rettig för 2 och tredje priset jägmästare Herlitz för likaledes 2 kulor.
Resultatet af dessa skjutningar blef på långt när ej så vackert som vid jägargillets täflingar plägar vara fallet. Orsaken får tillskrifvas blåsten, som var ganska stark, samt solljuset, som låg rakt i ögonen på skyttarna.
Efter skjutningarnas slut intog en del af skyttarna samt bestyrelsen för länstaflingarna supé på skjutfältet och återkomsten till staden skedde först efter klockan 9 på aftonen.Gotlands Allehanda
Fredagen 10 Augusti 1888
N:r 64.