Till Levide pastorat

hade vid ansökningstidens utgång i dag endast komministern O. Olofson (med tjenstetid af 6 år 6 mån. och 8 dagar) och vice pastor N. A. Youngberg (med tjenstetid af 7 år, 7 m. och 10 d.) anmält sig såsom sökande. Å förslaget har domkapitlet i dag i första och andra rummet uppfört dem i den ordning de här äro nämde. Till 3:e förslagsrummet är i dag ny ansökningstid anslagen.Gotlands Allehanda
Måndagen 13 Augusti 1888
N:r 65.