Auktion vid Tors i Bro.

Medels frivillig auktion låter landtbr. Johan Berg, Tors i Bro, tisdagen d. 21 Augusti kl. 10 f. m. till den högstbjudande försälja årets gröda å sitt egande hemman Thors, hvilket utgör en areal af omkring 30 tunnl. besådda med såväl höst- som vårsäde; höstsädet omkring 10 tnld dels hvete, dels värsäde 15 tnld besådt med korn och 2 tnld med hafre, 1/2 tnld med ärter, 2 1/2 tnld med potatis. Grödan kommer att utbjudas först i mindre lotter eller tvärvis och sedan hvarje äga för sig. Pröfningsrätt förbehållen.
Närmare upplysning lemnas före auktionens början.
Kände köpare lemnas betalningsanstånd till första Oktober detta år. Skulle icke antagligt anbud erhållas å olvanstående försäljning kommer hemmanet 1/4 mtl Thore i Bro å arrende till den högstbjudande att utbjudas på en tid af 10 år.
Tingstäde d. 15 Aug. 1888.
P. HÖGBERG.Gotlands Allehanda
Fredagen 17 Augusti 1888
N:r 66.