Auktion vid Aumungs i Stånga.

Onsdagen den 29:de dennes fr. kl. 10 f. m. låta sysslomännen i Johan Larssons Aumungs i Stånga konkurs, genom offentlig auktion, som å stället förrättas till den mestbjudande försälja konkursboets fastighet 1/6 mil. Aumungs sådan denna egendom vid auktionstillfället befiune3 med inbergad och växands gröda, med rättighet för köparen att genast tillträdas.
Vid samma tillfälle, försäljas jämväl all i konkursboet befintlig lösegendom bestående ah 1 silfverfickur, koppar, messing; jern- och träsaker, möbler, åkerbruks- och körredskap, snickareverktyger, plankor, bräder, tunnvirke, ved och stockar; 1 par hästar, 1 tjur, kor, qvigor, för, svin och höns m. m. Vilkoren för fastighetens försäljning skola före utropet angifvas. — Med betalningen för lösa egendomen lemnas godkände inropare tre månaders anstånd.
Alfva & Gudings den 14 Augusti 1888.
Etter anmodan,
AND. MAGE. ENEMAN.Gotlands Allehanda
Fredagen 17 Augusti 1888
N:r 66.