All Jagt

å Sojdungs, Ringvide, Autsarfve, 1/2 mtl Lilla Ryftes och 3/8 Kod Stora Ryftes i Fole socken är förbjuden och kommer öfverträdelae daraf att lagligen beifras utan utseende på person enligt strafflagen. 24 k. 13 paragraf och jagtstadgans 3 paragraf.
Fole den 29 Augusti 1888.
JAGTRÄTTSINNEHAFVARE.Gotlands Allehanda
Fredagen 31 Augusti 1888
N:r 70.