Borgenärerna uti Oskar Ingmanssons

på Grinds i Vallstena konkurs kallas att sammanträda å Stadshotellet i Visby tisdagen den 18 nästkommande September kl. 11 f. m., för att bestämma arvoden i konkursen och emottaga redovisning för boets förvaltning samt granska det upprättade utdelningsförslaget och om det godkännes erhålla utdelning.
Bro den 31 Augusti 1888.
RÄTTENS OMBUDSMAN.Gotlands Allehanda
Måndagen 10 September 1888
N:r 73.