En skeppsbruten finsk besättning

ilandsattes här i går morgse af skotska ångaren Loch Gerry från Dundee. De voro med kaptenen 9 man och tillhörde finska skonaren Xenia från Raumo, på väg från Björneborg till Kiel med last af 95 standert trä, hufvudsakligen läkt.
Under den på onsdagseftermiddagen uppstickande stormen gick förmasten, som lär varit tämligen gammal, öfverbord vid 4-tiden, och i fallet drogs också stormasten med. Riggen släpade an jämte fartyget, men måste snart hopas loss för att ej under den hårda sjögången slå sönder fartyget. Nu tacklades upp en hjelplig nödrigg och nödsignaler tillsattes.
Under det att Xenia låg redlös och dref på detta sätt, prejades han af åtskilitga fartyg, hvilka alla vägrade att på kaptenets framställning taga fartyget på släp. Rädda besättningen ville man dock, men denna kunde ej på några vilkor förmås att lemna sitt fartyg.
Under natten tilltog blåsten och blef full storm. Då vinden fram mot morgonen gick öfver, började skonaren drifva ned mot Gotlandskusten. Vid 7 tiden på morgonen befann man sig ungefär 15 minter från land på höjden af Halls huk. Nu kom äter en ångare i sigte, den ofvan nämda Lock Garry. Äfven denna vägrade bogsering, men efter nattens vedermödor hade besättningen nu ingenting emot att lemna fartyget, hvarför man utan att hinna medtaga annat än det nödvändigaste begaf sig ombord på ångaren, hvilken derpå satte kurs på Visby. Här signalerades mellan 8 ock 9 på morgonen efter lotskuttern, som också gick ut och förda iland de skeppsbrutna, hvilka omhändertogos af ryske konsuln.
Den i Slite liggande dykarbåten Hermes underrättades om haveriet, hvarpå ångaren utgick vid middagstiden för att söka bogsera Xenia i hamn. Hermes lyckades och så finna skonaren, och i går afton inkom densamma i Kappelshamn.
Xenia är endast 10 år gammal och äges af skepparen kapten Vestring. Fartyget är oassureradt, hvarför ägaren i alla händelser drabbas af förluster. I dag ha besigtningsmän utrest till Kappelshamn för besigtning af skrof och last. Besättningen kommer att hemsändas så fort som möjligt. Befälhatvaren inväntar haveriets afslutning.Gotlands Allehanda
Fredagen 14 September 1888
N:r 74.