Å exekutiv auktion

i går försåldes aflidne konsul G. T. Romdahls konkursmassas fastigheter nr 38 1/2, 39, 40 och 41 i Norderrotens 1 qvarter, brandförsäkrade för 80 tusen, bevillningstaxerade för 82,500 kronor och saluvärderade till 80 tusen kronor. Fastigheterna inköptes af ene sysslomannen i konkursen handlanden Alfred Palm för enskilda bankens räkning för sammanlagdt 67 tusen kronor, nr 38 1/2, den s. k. iskällaren, för 11 tusen, de öfriga numren för 56 tusen kronor. I köpet ingingo fasta inventarier.
Uti maskinerier och öfriga inventarier finnes en förlagsinteckning å 50 tusen kronor.
— I dag har, likaledes Inför öfverexekutorsembetet, försålts bagaren J. N. Lindboms konkursbo tillhöriga fastighet, hus och tomt or 2 i Strandrotens 4 gvarter, bevillningataxerad och saluvärlerad till 9 tusen kronor. Den inropades af hrr Rudolf Lindbom för 9 tusen kronor.
— Å Skogs tingsställe i Levide försåldes i går inför kronofogden exekutivt Niklas Jönssons, Bomungs i När, 2/15 mantal Hemmor i samma socken, saluvärderade till 2,800 kronor; egendomen inropades af handlanden Emil Krokstedt för 2,725 kronor.

 Gotlands Allehanda
Fredagen 14 September 1888
N:r 74.