Från landsbygden.
(Bref till Gotl. Allehanda.)

Norra Gotland, 16 Sept.
Räddningen af skonerten Xenia. Torsdagen 13 dennes vid 10-tiden på förmiddagen märkte fiskare från Lickerahamn ett större afmastadt fartyg, drifvande omkring 5 minuter från land vid Hallshuk i N. NO från Stenkyrkehuks fyrplats. Vinden var NV, med halt storm och ofantligt hög sjö sedan ovädret föregående dygn. Isynnerhet var landsjön svår.
Från stränderna af Halls och Hangvars socknar hade jämväl det nödstälda fartyget iakttagits; dock vågade man sig ej ut till landsättning.
Icke destomindre begåfvo sig Lickershamns fiskare, 13 till antalet, ut i 3 båtar. Sjön gick våldsam hög, men det lyckades dem dock efter stora ansträngningar nå vraket, som rullade i oroväckande grad. Efter flere försök kom man ändtligen ombord å detsamma och befann dess namn vara Xenia, lasten trä. Fartyget tycktes vara i godt stånd, förutom riggen, som gått öfver bord, förriggen i sitt fall förstörande den mindre båten. Den större var instufvad, men besättningen hade ändå lemnat fartyget, som man vet upptagen af Loch Garry.
Räddarnes, eller de ombord verandas första åtgärd var att få upp nödrigg, som med deras egna båtsegel verkstäldes —, detta för att kunna få styrfart på Xenia och sedan med den goda vinden uppnå det nu närbelägna Kappelshamn. Sedan seglen blifvit i ordning, något som i anseende till den svåra sjön ej var så lätt, sattes och kurs på land.
Ett tiotal kabellängder från land hade man dock knappt hunnit, då Neptunbolagets ångare Hermes, kapten Höjer, kom ned till fartyget, satte ut en båt med förste dykaren och några man, som strax kommo ombord å Xenia. Utan att fråga om någon hjelp behöfdes, fördes en kabel ombord från Hermes till Xenia, som på så sätt bogserades in i Kappelshamnsviken, der den förankrades.
Skonerten hade då blott omkring 2 fots vatten i rummet, och hade ångbåren, säga fiskarena, kommit 1 1/2 till 2 timmar senare hade densamma den gången gått förgäfves.
Fiskarena förplägades ombord å Hermes på bästa vis.
De begärde 1000 kronor bergningen, en summa, som i anseende till det räddades värde (fartyg i godt stånd, 10 år gammal blott, med last af 95 standard trä), deras egen fara och arbete ej kan sägas vara för stor, och ej på långt när uppgår till det i lag bestämda, 1/3 af fartyg och last. Dock afprutades beloppet af vederb. till 600 kr, på 13 personer.Gotlands Allehanda
Måndagen 17 September 1888
N:r 75.