Biskopsvisitationen i Alskog

i år företedde den olikheten mot öfriga visitationer att specialvisitationen försiggick några dagar efter den öfriga vieltationeförrättningen. Detta på grund af det samtidigt härmed inträffande konunga- och kronprinsbesöket, som nödvändiggjorde visitatore närvaro i staden. Ur protokollet meddela vi:
Af pastors på kyrkostämman föredragna embetememorial framgick, att allmänna gudatjensterna mindre än förr besöktes detta på grund af separatism och likgip tigbet samt bristande kyrkligt sinne, Undin framhållande af vår frälsares exempel för manade biskopen föraamlingemedlemmarna att följa sin mästares exempel och så ofta som möjligt besöka kyrkan. — Pastor meddelade vidare att framlidne handlanden A. Kahl skänkt 2,500 kr. till inköp af orgel och höjande af föreamlingssången som vore ytterst bristfällig. — I Alskog, kyrka befann sockenmagasinet inrymdt Församlingen förklarade sig vilja gå i författning om dess aflägsnande. —En vid föregående visitation anmärkt spricka i Alskogs kyrkas kor hade sedan dess ej ;förstorats och ansågs ej farlig. En spricka i Lye kyrka hade bättrats medels anMngande af jernband. Lye kyrka tarfvade dock en genomgående reparation; åtgärder derför vore redan vidtagna. Å Alskog, kyrka skall snart afelium, nybygnaden al dess trätorn. — Alskogs kyrkas mässkrud var hjelplig. Intet hinder mätte att anskaffa gemensam ekrnd.  Sedan biskopen påvisat betydelsen af det symboliska vid gndstjensten, sade sig församlingarna vara villiga att tillgodose gammal god kyrklig sedvänjas kraf i detta afseende. — Beträffande husförhören tillkännagar biskopen att någorlunda likgiltigt vore om de förrättades i hemmen eller icke. — Församlingarna uppmanades till den husliga andaktens öfning. Dermed gifves tukt och helgd åt hemmet, hvilket i sin ordning tillförde detsamma välsignelse i alla afseenden. — Hvad det sedliga tillståndet beträffar, framgick det att drycken. skapslastea vore i altagande, afvensom att sedan år 1876 intet oäkta barn födts inom Alskogs och endast 3 inom Lye församling. — Intet sockenbibliotek fans, men församlingarna uppmanades att vidtaga åtgärder för ett sådants bildande. —Mot gndstjeastens anordning, nattvardsgångarna, husförhören, prestgärdens häfd och det inbördes förhållandet hade församlingarna intet att anmärka.
Vid specialvisitationen inspekterades folk- och småskolan i Alskog. Kunskapen i läroämnena var måttlig, disciplinen lemnade åtskilligt öfrigt att önska, men skolgängen var ej den sämsta, I trädgårdsskötsel, gymnastik och slöjd hade undervisning lemnats. U udervisningsmaterialen behöfde fullständigas. Skolrådet lotvado att söka fä det härför nödiga anslaget. — Vid Alskogs kyrkas visitation anmärktes, utom hvad ofvan är nämdt, att ett rökelsekar och en antik lampa borde deponeras i läroverkets museum eller i fornsalen. Kyrkogårdemnren var bristfällig och borde jämnas. Arkiv och inventarier vero i ordning. Afskritvas skulle 2 bårkläden, söndriga, 1 piska, förstörd, 1 förstörd håfstång jämte ett par böcker. Kyrkans och skolans räkenskaper föranledde ingen anmärkning.
Förenade folk- och småskolan i Lye inspekterades. Biskopen skattade församlingen lycklig att ha en skolundervisning, som sköttes på ett så godt och förtjenstfullt sätt. Någon anmärkning mot skolgången gjordes dock. Slöjdundervisning hade ej ägt rum; trädgårdslandet hade varit för undervisning olämpligt. Undervisningsmaterialen var bristfällig, men skolrådet skulle söka afhjelpa bristerns. — Med afseende på kyrkan, borde de minnesstenar som lago till golf vid bllfvande reparation borttagas m. m. Några smärre afskrif ningar gjordes. Arkiv, inventarier, räkenskaper och kassor föranledde ingen anmärkning.Gotlands Allehanda
Måndagen 24 September 1888
N:r 77.