Auktion i Levide.

Lördagen den 3 nästkommande November klockan elfva förmiddagen hålles å Skogs tingsställe i Levide auktion, i den ordning som om utmätt fast egendom är stadgad, för försäljning af Otto Alfred Gustafssons 15/32 mantal Myrungs i Linde och ega de hvilka halva fordran, som bör ur egendomen gäldas eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, att sin rätt dervid bevaka.
Enligt inkommet värderingsinstrument höra till detta hemman omkring 126 tunnland åker, till större delen bestående af mylla på lerbotten och at utmärkt beskaffenhet. 40 tunn äng och myrmark samt 72 tamil. skogsmark med skog tillräcklig till stängsel Fastigheten är försedd med manbyggnad at sten under spåntak, innehållande 5 rum, kök, vind m. m.; magasinsbyggnad af trä, kalkreviterad under spåntak, brygghus och drängstuga af sten under spåntak liksom älven ladugårdshus; alla i godt stånd.
Fastigheten är belägen 0,5 mil från Hemse jernvägssation, och saluvärderad till 15,000 kronor.
Visby Gotlands Södra Kronofogdekontor den 27 Sept. 1888.
AUG. BOKSTRÖM.Gotlands Allehanda
Fredagen 28 September 1888
N:r 78.