Borgenärerne i enkefru Jacobina Westbergs

i Garda, vid Gotlands södra Häradsrätt anhängiga konkurs varda härigenom kallade att sammanträda å stadshotellet i Visby måndagen den 22 innevarande Oktober kl. 12 på dagen för att taga del af boets ställning, bestämma förvaltningsarvode och granska upprätradt förslag till första utdelningen.
Klinte den 1 Oktober 1088
RÄTTENS OMBUDSMAN.Gotlands Allehanda
Fredagen 5 Oktober 1888
N:r 80.