Rurik

har nu under de två senaste veckorna på sin resa från Libau till Stockholm icke behagat angöra vår hamn. Denna uraktlåtenhet är likväl ingalunda någon nyhet, ty ångaren har upprepade gånger förut visat benägenhet att gå oss alldeles förbi. Detta förefaller dock minst sagdt besynnerligt, då ju Rurik, såsom bekant, har statsanslag just för att förmedla samfärdseln med Visby. Vi vilja ej tala om det obehag, som orsakas resande, hvilka uppgöra sina reseplaner med tanken på Ruriks turer och sedan få stå der med lång näsa. Hvarför under dessa förhållanden annonsera turer på Visby? Saken blir ej bättra, snarare sämre härigenom.Gotlands Allehanda
Fredagen 5 Oktober 1888
N:r 80.