Utan medalj

blef en af räddningsmanskapet å Fårön, då engelska regeringens belöningar utdelades för den bekante vackra räddningen ute vid Salvoren 23 December i fjor. Mannens namn var Kristoffer Ekström och skälet, hvarför hans medalj och penningebelöning uteblefvo, var troligen den, att bland manskapet funnos två med ofvanstående namn, hvilka tagits för en och samma person.
Nu har emellertid i går till länsstyrelsen ankommit den felande medaljen, hvarjämte engelske v. konsuln härstädes fått i uppdrag att till Kristoffer Ekström utbetala penningebelöningen, som bekant 36 kronor
Så att nu är allan rättfärdighet uppfyld.Gotlands Allehanda
Fredagen 5 Oktober 1888
N:r 80.