Rättegångs- och Polissaker.
Södra häradsrätten.

I barnuppfostringsbidrag dömdes vid senaste sammantrade Vilhelm Jacobsson från Grens i Mästerby, hvilken brustit å förelagd värjemålsed, att till ogifta Vendela Pettersson, Båtels i Mästerby årligen betala 75 kronor tills barnet fylt 15 år.

Värjemålsed ådömdes handlanden P. L. H. Schwan å Klintehamn, hvilken af sin hushållerska ogifta Maria Ahlqvist instämts angående uppfostringshjelp åt ett af henne 18 Augusti förra året framfödt gossebarn.

Norra häradsrätten.

Slutransakning har å hospitalet härstädes hållits med ynglingen Petter Herman Vallin, Vessnings i Lärbro, tilltalad för inbrottsstöld 10 Aug. 1887 vid handeleboden i Korsby. Efter infordradt utlåtande af såväl doktor Bolling som medicinalstyrelsen angående Vallina sinnestillstånd, ansåg häradsrätten, att han icke kunde ådömas ansvar för inbrottet och tillgreppen, Vallin vårdas fortfarande å hospitalet.Gotlands Allehanda
Fredagen 5 Oktober 1888
N:r 80.