Skolfrågan i Hangvar

har nu ändtligen hunnit sista stadiet, i det k. m:te utslag i dagarna fallit rörande de besvär församlingen aflåtit öfver domkapitlets beslut i frågan. Som vi på sin tid uttömmande behandlat alla sidor af den tämligen vidlyftiga saken och omständligt redogjort för dess gång, anföra vi nu endast k. m:t beslut i frågan, hvilket i dag anländt hit.
K. m:t har ej funnit skäl att göra ändring i domkapitlets beslut i hvad detta afser inrättandet af en fast småskola å Kappelshamn, hvilken skall träda i verksamhet 1 September 1889. Men med hänsyn till församlingens medellöshet har k. m:t med undanrödjande af domkapitlets beslut i fråga om inrättandet af en flyttande småskola inom det öfriga sockenområdet, medgitvet att med inrättandet af denna skola må få anstå tillsvidare. Slutligen uttalas i k. m:te skritvelse den förhoppningen, att församlingen af egen drift vidtager erforderliga åtgärder på det att skolväsendet äfven inom denna del af församlingen må varda vederbörligen ordnadt.Gotlands Allehanda
Måndagen 15 Oktober 1888
N:r 83.