Haveri-Auktion.

På begäran af Kejserl. Ryske v. konsuln herr C. J. Björkunder kommer genom offentlig auktion å stadens auktionskammare tisdagen den 23 Oktober kl. 12 middagen att för vederbörandes räkningförsäljas lasten efter i haveri till Storungs inkomne samt derstädes kondemnerade och försålda finska skonerten Xenia som varit förd af kapten Otto Westerling.
Ofvannämde last, som enligt besigtningsinstrument utgöres af circa 13,580 st. 24 fots och 183 st. 20 fots finska läkter, säljes sådana de befinnas liggande staplade å Storungs lastageplats och der de af ärade spekulanter kunna närmare beses. — Betalning skall erläggas kontant och närmare meddelanden lemnas före auktionen af herr Carl Westöö, Storungs och konsul C. J. Björkander i Visby. Vid samma tillbille försäljes äfven för en utländsk firmas räkning, 100 bout. fint Rhenskt vin hvarför äfvenledes betalningen skall erläggas kontant.
Visby i Okt. 1888.
Auktionskammaren.Gotlands Allehanda
Fredagen 19 Oktober 1888
N:r 84.