Vid auktion,

som torsdagen den 8 instundande November kl. 5 e. m. förrättas i hospitalsgården, kommer åt de minstbjudande att upplåtas levereringen af de vid lasarettet och hospitalet härstädes för utspisningen under nästkommande år erforderliga artiklar, samt af derstädes behöflig fotogen, gas olja och såpa. Varorna, hvilkas leverering skall ske i mån af behof och efter reqvisition, skola vara af fullgod beskaffenhet, och erhålles liqvid efter hvarje månads slut. Utrop ske å färskt oxkött, salt dito, torrt salt fläsk, salt sill, salt strömming, hvetebröd, skrädt rågbröd, syradt dito, smör, ägg, gula kokärter, sammanmalet rågmjöl, korngryn, halrogryn, potatis, oskummad mjölk af normal fetthalt, skummad dito, svagdricka, sirap, fotogen, gasolja och såpa. Förseglade anbud kunna ingitvas före auktionen. Borgen skall ställas för leveransens fullgörande, och förbehåller sig lasarettsdirektionen rättighet att an taga eller förkasta blifvande anbud. Närmare upplysningar lemnas af lasarettssysslomannen.
Visby d. 18 Okt. 1888.
DIREKTIONEN.Gotlands Allehanda
Fredagen 19 Oktober 1888
N:r 84.