Entreprenadauktion

hålles vid Demmor å Fårö den 3 nästkommande November kl. 11 f. m. i och för utdikning af Limor träsk, 676 kub.- meter kalksten och 740 kub.-met. sand och grus, hvilket arbete till den minstbjudande upplåtes. Fyrahundra kronor erhållas då arbetet tager sin början nästkommande vår, återstoden då arbetet är afsynadt; nöjaktig borgen ställes för arbetets fullgörande. Hugade spekulanter kunna få närmare kännedom af afvägningsinetrumentet hos undertecknad.
Marpis å Fårö den 16 Oktober 1888.
S. Martin.Gotlands Allehanda
Fredagen 19 Oktober 1888
N:r 84.