Auktion vid Gustafs i Fröjel.

Genom offentlig auktion, som hålles vid Gustafs i Fröjel onsdagen den 31 Oktober kl. 11 f. m., låta borgenärerna i Oscar Jacobsson konkurs försälja all konkursmassans såväl fasta som lösa egendom, den förra utgörande 11/120 mtl Gustafs med åbygnader och växande gröda, den senare bestående af 2:ne si If verskedar, 1 snusdosa af sill ver, jernsaker, blecksaker, möbler, några träkärl, diverse redskap, hvariblaud 1 tröskverk, 1 vindmaskin, 1 hackelsemaskin m. m., 1 parti kalksten, 1 väderqvarn och 1 strandbod samt 2 små tjurar, ett parti otröskad råg m. m. Fastigheten utbjudes kl. 1 e.m. Betalnings- jämte öfriga vitkor för densamma skola före utropet tillkännagilvas. Å de gjorda anbuden å fastigheten för. behålles pröfningsrätt. För lösegendomen lemnas åt säkre och godkände inropare anstånd med betalningen till den 2 Januari nästa år.
Klintehamn den 23 Oktober 1888.
KONKURSFÖRVALTNINGEN.Gotlands Allehanda
Fredagen 26 Oktober 1888
N:r 86.