Auktion vid Lauks i Lokrume.

Genom offentlig auktion som måndagen den 5:te nästkommande November kl. 10 f. m. kommer att förrättas vid Lauks i Lokrume låter herr sysslomannen uti urarlva konkursen efter aflidne hemmansägaren J. P. Pettersson, Lauks derstädes, till den högstbjudande försälja såväl lösa som fasta egendomen. Den förra består at guld, silfver, ny. silfver-, koppar-, malm-, blecksaker, tenn, glas och porslin, linne och fjäder. fylda sängkläder, den aflidnes gångkläder och skodon m. m.; möbler bestående af schiffonier, bord, sängar, soffor, skåp, kommoder, nattlåda, stoar, barometrar, speglar, tobaksskrin, kappsäckar, soffdynor, vägg- och fickur m. m ; kör- och åkerbruksredskap af flere slag, 2:ne tröskverk, en vindmaskin; diverse tåg och block, ett parti ull, något turf virke, kreatur, oxar, kor, hästar, lam, svin, och höns, ett parti sparrmål bestående at korn, hafre, ärter och potatis m. m. m. m., som ej så noga specificeras.
Fastigheten består af 9/32:dels mantal Lauks och 5/32:dels mantal Tonvase, den förra bebygd med såväl man- som ladugårdsbygnader, allt i ordentligt och i fullgodt skick, Ägorna till nämda hemmansdelar, nämligen åker, äng och betesmark äro al utmärkt god beskaffenhet och i full växtkraft, nämda hem-mansdelar säljas sådana de befinnas med derå utsådda omkring 12 tunnor höstsäde. Pröfningsrätt att antaga och förkasta de gjorda anbuden 1 örbehålles,
Blifvande köpare böra vara beredda, om så fordras, att ställa godkänd borgen för dess fullgörande; tillträdet och diviga villor för fastigheterna, hvilka utbjudas kl. 1 på dagen, blifva tillkännagifna före utropet. För lösegendomen lemnas åt kände och tillförlitlige inropare 2:ne månaders betalningsanstånd, andre betale vid klubbslaget eller ställe godkänd borgen.
Tingstäde den 10 Oktober 1888.
Etter anmodan,
P. HÖGBERG.



Gotlands Allehanda
Fredagen 26 Oktober 1888
N:r 86.