Auktion vid Gane i Bäl.

Medels offentlig auktion, som förrättas vid Gane i Bäl onsdagen den 31 innevarande Oktober och hörjas kl. 9 f. m., låta vederbörande till den högst bjudande försälja derstädes befintlig ännu osåld lösegendom, bestående af en stor del polerade och oljemålade möbler, såsom bord, stolar, sängar, skåp och speglar, större och mindre säd- och mjölbingar; mjölkkärl såväl af koppar som bleck; 1 tekök af mesring; diverse glas och porslin; flere finare sidensängtäcken, yllebordklädeu ock gardiner; diverse busgerådssaker; 2 st. större hästar, ett par nya torrmäldstenar m, m., äfvensom den å egendomen uppförda ångsåg och qvarn, den förra bestående at 2 långbänkar, 2 större och 2 mindre kantbänkar, en patentbäck och en krossbänk, allt med tillhörande klingor, bälten och remmar, samt den senare af 2 par franska och 1 par rhenska stenar, en gryn-, och en skalqvarn, en raffineringemaskin, 1 grynkross, 2 flägtar, remmar, kistor, elevatorer, hissar ock basker jämte den till dessa verk hörande ångmaskinen om 25 hästkrafter med 2:ne pannor. Dessa verk komma att utbjudas först lovar för sig och deref ter i sin helhet. Med betalningen lemnas af mig godkända köpare 3:re månaders anstånd; för såg- och qvarnverken bidra betalningsvilkoren vid auktionstillfället tillkännagifna och komma att ställas efter en reel köpares beqvämlighet.
Othem den 17 Okt. 1888.
Efter anmodan,
JOHAN SMEDBERG.Gotlands Allehanda
Fredagen 26 Oktober 1888
N:r 86.