Medels offentlig auktion,

som förrättas hos handlanden J. O. Söderberg i Lärbro nästa onsdag den 7 dennes kl. 11 på dagen, kommer att till den högst. bjudande försäljas den af honom bebodda lägenheten å s. k. Brunebacke, bestående at ett boningshus inredt till 3:ne rum och kök, handelsbod med kontor och packhus, ett ladugårdshus inredt till stall och kokas samt rum för handelsvaror, äfvensom en ved- och materialbod; varande alla dessa bygader uppförda af trä under spåntak och i särdeles godt skick.[ Lägenheten är mycket lämplig för en mindre landthandelsrörelse. Derest lägenheten blir försåld, skall en femtedel al beloppet erläggas kontant vid auktionstillfället, hvaremot med det öfriga kan lemnas anstånd mot aflemnende af fullgod säkerhet.
Othem den 1 Nov. 1888.
Efter anmodan,
JOHAN SMEDBERG.Gotlands Allehanda
Fredagen 2 November 1888
N:r 88