Gotlands ångfartygsbolag

har sett sin ångbåtsflottilj växa från 2 fartyg under bolagets första tio år till 4 under de senaste tio, ett glädjande bevis på ortens framåtskridande, ty uti intet röjes denna så säkert som ud ökadt behof af samfärdsmedel. För den, som förmår blicka tillbaka ett 40 tal af år i tiden till den enstaka och ofullkomliga ångare, Gotland, som då med knapp nöd underhöll vår förbindelse och gick med ett fåtal passagerare samt balfva eller fjerndels laster, ter sig nutiden med dess fyra (eller som i år 5), sommartiden af resande och hö-stadda af gods fullastade ångare, show ett glädjande bevis på att älven vår lilla ort lemnat sin insats uti den allmänna utveckling, som kännetecknar vårt fädernesland under de senaste årtiondena.
Den bland dessa ångbåtar, som relativt mest bidragit till ortens förkofran för så vidt denna visar sig uti ökad exportmöjlighet, är tvitvelentan Klintehamn. Det var ett klokt grepp, alltför länge uppskjutet, detta att skaffa landthamnarne tillfälle till förbindelse såväl med Visby som med andra platser, ty derigenom har mycken lifaktighet framkallats och blicken öppnats för tillfällen till afeättning, som förut lögn dolda eller icke alls beaktade. Rörelsen på dessa hamnar har ock så tillvuxit, att man sett sig nödsakad låta älven en annan af bolagets ångare på hösten medverka i den trafik era derifrån framkallats.
Och nu står inom kort detta bolag i beredskap att taga ett nytt steg framåt, som dess styrelse ansett af behofvet påkalladt. På stämma, som lär komma att hållas någon dag i nästa vecka, framläggas förslag om inköp af ännu eu ångare, tidsenligt utrustad och starkt bygd, af samma storlek som Gotlands och med en maskin beräknad att framdrifva fartyget 13 knop.
Det är många omständigheter som samverkat till detta förslags framläggande, icke minst de utaigter som detta år lem-ost till ett gynnad resultat af trafiken pk Stettin, i förening med den alltmer stadgade öfvertygelsen om olämpligheten att »slumpa bort» Tjelvar till ett pris, som icke rimligtvis svarar mot dess inköpssumma, detta så mycket mindre som just för närvarande inträdt en ljusning i fraktfarten, hvilken en och annan menar icke vara af alldeles öfvergående art.
Vi förmoda, att stämman kommer att lemna sitt bifall till det antydda förslaget. Få vi blott en sidan ångare, så hägrar för oss utsigten att vi omsider, när gamla Sofia om ett eller annat är slopas efter väl förrättadt tjuguårigt värf, skola nå ett mål, som icke nog kan eftesträfvas, det att få Gotlands vinterpostföring i gotländska händer.Gotlands Allehanda
Fredagen 2 November 1888
N:r 88