Till det nya folkskolehuset,

som skall byggas öster om staden, hade skolrådet för nästa år begärt ett anslag af 2,000 kronor. Lektor Bergman afstyrkte detta, då ännu outredt vore hvad det komme att kosta, då summan borde genom län delas på 40 till 50 år, då man icke finge bilda fonder för kommande ändamål och då debetsedeln ändock för nästa år genom samverkande orsaker tenderade till höjning. Lektor Höjer erinrade, att beloppet icke vore större an just annuiteten på ett sådant lån på längre tid; att bygnadsförataget vore en afgjord sak samt att hinder mot fondbildning endast förefunnes beträffande sådana fonder, hvaraf man tänkt sig att använda endast räntan, men ej sådana sem afsåge redan beslutade företag.
Stämman afslog framställningen.Gotlands Allehanda
Fredagen 2 November 1888
N:r 88