I staterna

för kyrkan och skolan under nästa år, sådana de af vederbörande förslagsvis uppgjorts, gjorde kyrkostämman ingen ändring.
Ett ögonblicks öfverläggning uppstod angående det begärda (och af stämman bifallna) anslaget 100 kr. till premier åt flitiga skolbarn. Lektor Bergman påpekade, att skolstyrelsen hade medel härtill från andra håll såsom D. B. V. (390 kr. om året) m. m. och befarade att denna anslagspost, om än icke nu stor, kunde komma att växa. Biskop v. Schéele och komm. Söderberg erinrade dels att sådana belöningar, för barnen mycket uppmuntrande, redan utdelats, ehuru till något lägre belopp än som nu begärts, dels att anslaget från D. B. V. i främsta rummet ansetts böra användas såsom understöd åt fattiga barn, ej som belöningar för framsteg.Gotlands Allehanda
Fredagen 2 November 1888
N:r 88