Rättegångs- och Polissaker
Visby rådhusrätt.

Målet mot bagare J. N. Lindbom för grof vårdslöshet mot borgenärer förevar i dag ånyo. Kärandeombudet, statsfiskal Jonson, bestred de af sv arandeombudet vid förra rättegångstillfället gjorda påståendena, anförande, att skilnaden i staten uppgår till nära 30 tusen kronor, hvadan svaranden långt förut bort inse, att ställningen var ohållbar; vidare hade han ingått oskäligt stora borgensförbindelser, samt hade ej heller fört lagenliga böcker, hvilket måste åligga honom, som ej vore hembagare, utan dref sin affär med legdt folk.
Lindbome böcker företeddes. Kassakladden, omfattande tiden i September 1884-20 Dec. 1887, var ingen gång summerad och upptog nästan på hvarje sida flere poster diverse på belopp ibland öfver 100 kronor. Reskontran var ej förd, utan egentligen blott upplagd. Ej mer än ett afslutadt konto fans. Vidare funnos en hel del borgenärer, hvilkas fordringar grundade sig på räkningar, till delvis höga belopp (12 á 1800 kronor), men som aldrig i böckerna blifvit krediterade. Vidare saknades poster från kassakladden i reskontran. Svarande ombudet bestred ännu en gång Lindboms skyldighet att förs böcker, men om rätten skulle vara af motsatt mening, anhöll han om uppskof för svaromål, hvilket mot kärandena invändning beviljades på 14 dagar.

Lotsarne i Klintehamn hade af kapten Enoch Johansson anmälts till lotskapten Berggren, enär de vid ångaren Dagmars ankomst till Klintehamn 8 Juli detta år ej mött fartyget förrän strax utanför lastbryggan, oaktadt lotsflagg hissats tvärs för utholmen, och lotsarna dessutom pr telefon genom annan person underrättats om att fartyget ville ha lots vid ankomsten.
På grund af denna anmälan, som med kapten Johanssons begifvande fått anstå tills nu hade kapten Berggren begärt rättsligt förhör med kapten Johansson och lotsförmannen Johan Niklas Sundahl. Denne svarade att han gått ångaren till mötes så långt han kunnat, anmärkning hade ej gjorts i lotssedeln. Till vanliga lotspåstigningeplatsen hade man ej hunnit under rådande vestlig vind med den fart af 9 knop Dagmar gjorde. Lots hade mött strax innanför prickarna, innan ankargrund nåtts. Detta bestred kapten Johansson. Lotsarna hade ej hållit utkik efter Dagmar. Lotssedeln hade påtecknats en följande resa. Vädret var ej svårt; innan lots kom hade ankargrund nåtts, ty en skonare låg förankrad utanför Dagmar. Sundahl ansåg att man behöll 45 minuter för att möta på vanlig plats, hvilket kapten Johansson bestred. Protokollsutdrag öfver förhöret skulle meddelas kapten Berggren.

Utslag afkunnades i dag i målet mellan löjtnant Landborg och handlanden Ax. Sjöström. Sent svaranden erkänt att han misshandlat och missfirmat målsägaren samt sönderbrutit en denne tillhörig käpp, dömdes han att böta sammanlagdt 50 kronor samt att i ersättning utgifva tillsammans 54 kr. 50 öre.

För oljud dömdes murarna Johanson, Olsson och Löfqvist att böta 5 kronor kvar.Gotlands Allehanda
Måndagen 5 November 1888
N:r 89