SAMMANTRÄDEN.
Herrar Stadsfullmäktige

behagade sammanträda å rådhuset tisdagen den 13 innevarande November, kl. 5 e. m., hvarvid förekomma följande ärenden, neml.:
1) Justering och offentlig uppläsning af protokollet för sammanträdet den 9 sistlidna Oktober;
2) Val af gode män för tillsyn å förmynderskap för åren 1889-1892;
3) Val till befäl vid brandkåren för år 1889;
4) Drätselkammarens utlåtande öfeer don af J. O. Jacobsson m. fl. i Hejdeby gjorda ansökan om föreläggande för Visby stad att deltaga i vinterunderhållet af ett vägstycke;
5) Hospitaladiraktionens framställning om disposition af vattenstället bredvid St. Görans betning, för ett ifrågasatt nytt hospital;
6) Fröken Chr. Hjorths ansökan om infäste å stadsjordstomten ur 50 öster om staden;
7) Auditören m. m. S. Engströms ansökan att få inlösa f. d. hospitalstomten nr 55 i Norderrotens 2:a qvarter;
8) Magistratens svar å stadsfullmäktigea framställning om kodifiering af de antagna ordningsföreskrifterna för Visby stad;
9) Magistratens svar å dito — dito — i fråga om poliskonstaplarnas aflöningsförmåner;
10) Magistratens skrifvelse med auktionskammarföreständaren E. Ringboms pensionsansökan;
11) Konungens Befallningshalvalides skrifvelse i fråga om ändring i det för stadens fattigvård antagna reglemente; och
12) Årets markegångstaxa.
Visby d. 8 Nov. 1888.
ORDFÖRANDEN.Gotlands Allehanda
Fredagen 9 November 1888
N:r 90