Jemlikt 4 § i lagen

angående handelsregister, firma och prokura, den 13 Juli 1887, kungöres att i handelsregistrets aldelning för enskilde närings. idkare och handelsbolag denna dag intagits anmälan af
Anders Theodor Sahlström att han ämnar öppna handelsrörelse i Hogrän socken under firma A. T. Sahlström.
Visby i Landskansliet 8 November 1888.
E. POIGNANT.
Johan Hambraeus.Gotlands Allehanda
Fredagen 9 November 1888
N:r 90