Den ojämna ångbåtsförbindelsen

från Westervik och Visby vållar understundom resande obehag, säger Vesterviksposten. Vintertiden uppehåller ju Sofia i vanliga fall förbindelse mellan nämda städer och under badtiden trafikeras linien åtminstone en gång i veckan af ångaren Gotland, men under höst och vår finnes ingen direkt ångbåtstur från Vestervik till Visby. Senast i lördags ankommo till Vestervik två hemresande gotländske sjömän, hvilka funno sig bedragna i sitt hopp om att härifrån kunna komma direkt hem till fädernsön. Då voro ej synnerligen glada öfver det oberäknade strecket i räkningen och dolde ej heller sina tankar om anordningarne.Gotlands Allehanda
Fredagen 9 November 1888
N:r 90