Borgenärerna i Mathias Nilssons,

Kyllver i Stånga, vid Gotlands södra häradsrätt anhängiga konkurs kallas att sammanträda å Burge gästgifvaregård i Levide måndagen den 26 November 1888 kl, 9 f. m. för att emottaga redovisning öfver boets förvaltning.
RÄTTENS OMBUDSMAN.Gotlands Allehanda
Måndagen 12 November 1888
N:r 91