Borgenärerne i hemmansägaren Johan Larssons,

Allmungs i Stånga konkurs kallas härigenom att sammanträda å Burge gästgifvaregård i Levide socken måndagen den 26 November 1888 klockan 3 e. m. för att bestämma förvaltningsarvode och underhåll åt gäldenären samt höras öfvar andra frågor, som röra utredningen af boet.
RÄTTENS OMBUDSMAN.Gotlands Allehanda
Fredagen 16 November 1888
N:r 92