Jemlikt 4 § i lagen

angående handelsregister, firma och prokura, den 13 Juli 1887, kungöres att i handelsregistrets aldelning för enskilde näringsidkare och handelsbolag denna dag intagits anmälan af
Olof Leonard Lawergren att han den 1 nästkommande December kommer att flytta sin handelsrörelse från Levede till Eksta socken och i sistnämnda socken fortsätta denna rörelse under oförändrad firma O. L. Lawergren.
Visby i Landskansliet 14 November 1888.
E. POIGNANT.
Johan Hambraeus.Gotlands Allehanda
Fredagen 16 November 1888
N:r 92