Styrelsen för Gotlands djurskyddsförening

får härmed tillkännagifva att slagtarne Nils Ronström i Hemse, Carl Ansin i Visby södra landsförsamling, Lars Björklund i Kräklingbo och August Pauli i Hangvar, hvika alla på föreningens bekostnad varit anstälda såsom slagterielever i det ansedda Frögrenska slagterietablissementet i Stockholm äro tillgängliga, att tillhandagå med slagt, samt att lemna undervisning i förbättrade slagtsätt.Gotlands Allehanda
Måndagen 26 November 1888
N:r 95