Som vid auktion

den 8 dennes å för utspisningen vid härvarande lasarett och hospital under år 1889 erforderliga förnödenheter dels för höga dels icke några anbud erhöllos å hvetebröd, skrädt och syradt rågbröd, ägg, sammanmalet rågmjöl, korngryn och potatis, så varder för upphandling deraf ny auktion utsatt att förrättas i hospitalsdården torsdagen den 6 instundande December kl. 6 e. m. Varorna, hvilkas leverming skall ske i man af behof och efter reqvisition, skola vara af fullgod beskaffenhet. Liqvid erhålles efter hvarje månads slut. Förseglade anbud kunna ingifvas före auktionen och skall borgen ställas för leveransens fullgörande. Direktionen förbehåller sig rättighet att antaga eller förkasta blifvande anbud. Närmare upplysningar lemnas aflasarettssysslomannen.
Visby den 20 November 1888.
DIREKTIONEN.Gotlands Allehanda
Fredagen 30 November 1888
N:r 96