Väghinder.

En bro å landsvägen emellan Barshage i Othem socken och Kumla i Lärbro socken samt en dylik å landsvägen emellan Vägume i sistnämde socken och Stengrinda i Helvi socken komma att omläggas tisdagen 11 i denna månad, då nämda vägstycken derigenom blifva ofarbara; resande kunna i stället begagna sig af vägen förbi Glästade gård i Lärbro socken samt prestvägen emellan Helvi och Lärbro kyrkor.Gotlands Allehanda
Fredagen 7 December 1888
N:r 98