Borgenärerna

uti Handlanden Fr. Kahls å Kappelshamn konkurs kallas härmed till sammanträde å Stadshotellet i Visby lördagen den 29 dennes kl. 12 på dagen, för att emottaga redeviering öfver boets förvaltning samt granska upprättadt utdelningsförslag och, om det godkännes, uppbära utdelning.
Othem i Dec. 1888.
RÄTTENS OMBUDSMAN.Gotlands Allehanda
Måndagen 10 December 1888
N:r 99