Borgenärerna i Nils Nilssons,

Smiss i Garda, konkurs kallas härigenom att sammanträda å »gamla värdshuset» i Hemse lördagen den 29 December 1888 klockan 3 e. m. för att emottaga redovisning öfver boets forvaltning och granska, upprättadt utdelningsförslag.
RÄTTENS OMBUDSMAN.Gotlands Allehanda
Fredagen 14 December 1888
N:r 100