Jemlikt 4 § i lagen

angående handelsregister, firma och prokura, den 13 Juli 1887, kungöres att i handelsregistrets afdelning för enskilde näringsidkare och handelsbolag denna dag intagits anmälan af
Lars Albert Hellgren att han ämnar i Väte socken inrätta filial af förut id kad handelsrörelse i Sjonhem socken under firma A. Hellgren.
Visby i landskansliet 22 December 1888.
E. POIGNANT.
G. N. Donner.Gotlands Allehanda
Fredagen 28 December 1888
N:r 104