Dödsfall.

Nyårsaftonen på gvällen afled härstädes hastigt utan någon föregående sjukdom f. d. kaptenen vid Gotlands nationalbeväring Fredrik Vilhelm Jacobsen.
Kapten Jacobsen hade under sista tiden någon gång klagat öfver smärtor i bröstet och sjelf yttrat att han trodde, det han snart skulle gå bort. Sagde afton hade han vid 1/2 8 tiden haft ett besök af ett par bekanta och då dessa aflägsnade sig, hade han tillsagt sin städerska att följa dessa ned för trapporna, hvarjämte han tillsagt att han ämnade gå och lägga sig, hvarför han ej behöfde städerskans hjelp mera för aftonen. Sina dörrar hade han som vanligt låst.
Då städerskan kom upp igen, hörde hon inne från våningen ett tungt fall och ett stönande, hvilket kom henne att springa till dörren och fråga, om kaptenen behöfde något, men fick endast några oartikulerade ljud till evar. Hon skyndade då till våningens andra dörr och ser då genom nyckelhålet Jacobsen ligga framstupa på golfvet i sängkammaren, tungt rosslande.
Hon hämtade en den aflidnes vän, hvilken genast lät bryta upp dörrarne. Då man inkom, var Jacobsen redan död, hvilket tillkallad läkare konstaterade. Dödsorsaken var hjertslag.
Den aflidne, som var född i Göteborg år 1824, egnade sig i början åt studier och hade för afsigt att bli läkare. Han slog emellertid om, gick in på den militära banan, utnämdes till underlöjtnant vid Gotlands nationalbeväring, der han sedan 1867 blef kapten och kompanichef. Sedan han erhållit afsked år 1883 har han bott härstädes som privatman.
Jacobsen, som gick sin väg stilla fram i verlden, var en mångsidigt bildad och kunnig man, som tvifvelsutan icke kände sig rätt väl på sin plats inom krigarens yrke. För studiebanan läg nog mera hans håg.Gotlands Allehanda
Onsdagen 2 Januari 1889
N:r 1