Vid Visby Telegrafstation

har under året af sändis 6,954 inländska och 490 utländska telegram eller tillsammans 7,444, deraf 1787 voro taxerade efter halft porto. Minsta antalet kommer på Januari månad med 357 och största på Mars med 1151. Ankomna telegram voro under året 6,685 inländska och 575 utländska eller tillsammans 7,260. Dertill komma 1010 afgiftsfria telegram såsom tjenstetelegram m. m. samt 1,356 repititionstelegram hvadan årssumman af expeditioner utgör 17,070 eller något mer än 46 expeditioner om dagen.
Mesta liflighsten förete månaderna Mars och April, beroende på af brottet i poetföringen, den förre med mer än 76 och den senare med vidpaes 60 expeditioner om dagen. Under en sådan afspärrningstid är det i främsta rummet vi som söka andra, under det andra i mindre mån söka oss. Under Mars och April månader i fjor afgingo nämligen 2,018 telegram, under det blott 1,693 ankomma.
Vid årets slut vara 70 telegram qvarliggande på stationen såsom saknande fullständig adress eller på grund af att adressaterna ej kunnat anträffas.
Inkomsterna belöpa sig för året till 10,618:81 och utgifterna till 8,735:12, hvadan alltså en behållning af 1,883:69 uppstår.Gotlands Allehanda
Måndagen 7 Januari 1889
N:r 3