Visby cementaktiebolag

fick igår sin infästeansökan å, ett område af 7,500 qvadratmeter (85 tusen qvadratfot) å berget ofvanför Kopparsvik af stadsfullmäkli ge bifallen mot vilkor att bolaget afiemnar inteckning å 10,000 kr. i sin egendom Kopparsvik inom 55 tusen kronor, detta till garanti för vattenledningarnas till fattighuset och sjukhemmet framtida bestånd. Behöfliga vattenmängden beräknas för det förra till 16 och för det senare till 10 liter i minuten.
Möjliga tvister om tolkningen af den blifvande förbindelsen skola, der fullmäktige så påfordra, slitas af en kompromiss, hvaraf bolaget utser en, staden en och länsstyrelsen i Visby den tredje, och hvars kostnader bestridas af bolaget.Gotlands Allehanda
Onsdagen 9 Januari 1889
N:r 4