Landsbygden.
(Bref till denna tidning.)

Vamlingbo, 8 Januari.
Från näringslif veto område kan antecknas, att en hemmansägare i Sundre och Tora låtit, uppföra en större vaderqvarn i omedelbar närhet af ladugården utsedd för sikt, sammanmalning m. m., äfvensom att medels en till trösk verket gående remledning drifva detta senare. Företaget, som i det hela ännu ej är fullbordadt, torde särskildt hvad beträffar tröskningen, mana till efterföljd, ty såvida en sådan inrättning blifver ändamålsenlig, blefve de stackars dragarnes hårda arbete vid tröskningen mycket lindradt.
Arbetet är utfördt af tröskverksbyggaren Nils Jacobsson, finna, allmänt erkänd som on skicklig byggmästare i denna väg, här i trakten.

Åtskilliga strandfynd af plank och bräder ha under de senare dagarna gjort af kustbor på vestra kusten. Om dessa trävaror härleda sig från engelska ångaren Eskdales last, hvilken som bekant blef vrak utanför Nora, är ännu ej med visshet afgjordt.

För ett litet missöde, som kunde haft svårare följder, var en landsbrukare från en närgränsande socken, utsatt en qväll i början på året. Sagde qväll hade vår man varit borta i ett ärende och då han med sin skjuts i mörkret skalle återvända hem, skyggade hästarna och vagnen stjelpte i diket, dervid körsvennen erhöll åtskilliga skråmor i ansigtet så att blodflöde uppstod. Genom lugn och rådighet lyu kedes han dock tygla de skrämda djuren, hvarefter hon gående, måste fortsätta sin väg mot hemmet.

Från sjön. En större ångare, styrande kurs nordvart, var häromdagen synlig utanför vestkusten.Gotlands Allehanda
Onsdagen 9 Januari 1889
N:r 4