Från landsbygden.
(Bref till G. A.)

Sydvestra kusten, 9 Jan.
Stillhet i luften och stillhet i afseende på det religiösa råder ovanligt nog har i bygdens, der annars under dessa tider på året många predikanter i skiftande drågt uppträdt. Kanske de alltmera i husen inträngande tidningarne jämte preaterskapets mera allvarliga omhand-tagande af församlingsvården med sin verksamme sekel i spetsen gjort dessa uppbyggelsemöten, så annars vanliga, öfverflödiga eller mera umbärliga.
Huru litet, sent och kanske äfven oriktigt annars Kongl. Mjts förordningar efterkommas och tillämpas visar en hår för ej längesedan hållen kyrkostämma i moderförsamlingen ej långt härifrån belägen och hvilkon stämma lär varit både långvarig och stridig. När fyrktalsläugden Best omsider blef återlunnen —ingen kunde hittat på att den törst på dagen granskade och godkända fyrktalslängden för åert 1888 kunnat, utan hinder begagnas —måste efter densamma elfva säger 11 omröstningar företagas för de nya kyrko- och skolrådsvalen. Att ordf. Som började isröstningen af de nya ledamöterna sjelf personligen utom sekreterare upptog och räknade rötterna bidrog äfven till stämmans långvarighet. Orsaken till stämmans stridighet var en dels oförgripliga mening att såväl båpe i kyrkosona skolrådet hgvaantalet boröt qvaratå eller och omväljas. Oak kvad vill egentligen k. kungörelsen af den 13 April 1886 med sin utlottning efter två gångna år ona ej detta. att nya krafter som behöfvas och inlottas äfven måtte hafva råd, stöd af de qvarvarandes erfarenhet? Men allt skulle vara nytt och bort med de gamla, om de också vore unga och skulle hafs last att blifva omvalda.
Att dessa gamla ledamöter dagligen afgått, som man velat förkunna hade och har ej mån. ga fått i sitt hufvud och fråga lär varit å hare att af Here skäl öfverklaga den hållna stämman, men ingen vill hålla i — skaftet. Och det kan. ju i denna hoppete tid vål också hända att den nya uppsättningen ändå blir ett strå hvaeeare än den förra var. Således yxan i sjön — nej! i skogen har hon kanske sin rätta plats, i skogea der nu den arbetsamme bonden fäller de många stora träd, rom trotsat många årtiondena elormar, och som an skola göra tjust Steen efter döden. Att en lancltman för någon tid sedan för två kronor åtog sig att från en landshamn till judiska landet. d. v. s. till en handlande 1 1/4 mil derilrån i dålig väg hemforsla i ett lass åtta (säger 8) tunnor sill med ett par små utsvultna hästkrakar må väl kalla. ofiirstå, digt, straffet uteblef ej heller ; ty mannen, öfver hvilken lasset stjelpte, innan han hunnit några stenkant från bryggan eller magasinet, har nu i mer än en månads tid legat sjuk i evåra plågor och varit dödens barn. om ej läkaren så vårdat sig om honom. Det tillämpade djurplågeriet och förtjensten två kronor har den tanklöse, som på en låg tid tj ännu blir arbetsför, surligen lått umgälla.
Från Hablingbo poststation upphajdt i andra klass ankommer och afgår nu poet redan årets början, tisdag, torsdag och lördag.

Gotlands Allehanda
Fredagen 11 Januari 1889
N:r 5