Visby Högre Flickskola.

Vårterminen börjar torsdagen d. 17:e innevarande Januari kl. 12 f. m., då äfven inträdes och flyttningssökande samt auskultantes till 7:e klassen kunn sig anmäla hos föreståndarinnan fru Albertina Öfverberg.
Utom vanliga läroämnen meddelas undervisning och öfning i handarbeten, teckning, sång och gymnastik. — För de lärjungar, som önska komma i åtnjutande af de åt behöf vande lärjungar bestämda sex friplatser, äfvensom af tolf platser med nedsatt afgift, inlemnas till föreståndarinnan senast of vannämda dag kl. elfva i skolans lokal skriftlig, till skolans styrelse stäld ansökan, och erhålles om styrelsens beslut underrättelse hos föreståndarinnan nästpåfölj. dag fredagen d. 18 kl. 1/2 9 f. m.
Af betalande lärjungar erlägges terminsafgiften — (i klassen 1 med 30 kr.; i klasserna 2-3 med 37 kr. 50 öre; i kl. 4 med 40 kr.; i kl. 5 med 45 kr. och i kl. 6 och 7 med 50 kr., samt af dem, som erhållit plats med nedsatt algift, 25 kr.) — fredagen d. 18:e kl. 3-4 e. m. i skolans lokal.
STYRELSEN.Gotlands Allehanda
Onsdagen 16 Januari 1889
N:r 7