Allmänt upprop

har i dag kl. 12 middagen förrättats vid allmänna läroverket härstädes. Dervid vore 168 lärjungar närvarande; 4 vore af sjukdom förhindrade att infinna sig.
I sitt helsningstal till ungdomen påpekade rektor, att då han sist talat till dem hade det skett med sorg på grund af de öfverträdelser särskildt ifråga om sanning som ander senaste hösttermin blifvit begångna. Han hoppades att den skarpa varning lärjungarna då erhållit dela muntligt och dels i sina betyg, kommit deras eftertanke att vakna, så att de börjat inte att uppriktighet och sanning är det första som fordras för att ej uppfostran skall blifva förfelad. Han hoppades ock att de under denna termin skulle mer än hittills beflita sig om sanning, lydnad och ordning, så att de ej vidare behöfde ådraga sig några straffande tal.
Undervisningen tager sin början i morgon.Gotlands Allehanda
Fredagen 18 Januari 1889
N:r 8