Från landsbygden.
(Bref till Gotl. Alleh.)

Bunge, 16 Jan.
Mot hundskatt
har Bunge sockens kommunalstämma nyligen uttalat sig på det bestämdaste. Såsom skäl mot förslaget anfördes
att hundskatten vore en indirekt konsumtionsskatt, hvilken, såsom alla indirekta skatter, vore orättvis, i det att den drabbade den fattige lika mycket som den bemedlade, samt att, då rättvisan vore en plikt och det första, oeftergifliga vilkoret för god sammanlefned mellan oss menniskor, hundskatten redan såsom orättvis, vore förkastlig;
att vidare det nyttighetsändamål, som åberopats såsom skäl för skatten, nämligen förekommandet af skadegörelse å betande får, icke genom skatten skulle uppnås, enär sådana skadliga hundar, som anfölle får, hvilka i allmänhet vore de större, någon gång i skog och mark kringströfvande, förmögne personer tillhörande hundarne, skulle skada fåren, antingen de voro beskattade, eller ej; och
att för öfrigt de flesta hundarna vore till både nytta och nöje för sina ägare, såsom t. ex. jagthundar, gårdshundar o. s. v.
Med godkännande af de anförda skälen afslog stämman det väckte förslaget, till stor belåtenhet för mången arbetare och fattig backstugusittare, som uti en trogen och till gifven hund har ett af sina få dagliga nöjen.Gotlands Allehanda
Fredagen 18 Januari 1889
N:r 8