En sorglig sanning

torde det nu vara att en ångare vid namn Ginevra förolyckats utanför våra kuster. Enligt till tullkammaren härstädes inkommen rapport från tullstationen i Ljugarn rörande det omnämda strandfyndet derstädes hafva följande saker ilandflutit och bergats vid kusterna utanför Ardre och Alskog: 14 fat sprit, om 550 till 600 liter och som enligt prof ur ett öppnat fat innehåller s. k. råsprit om 87 proc., märkta med hvit oljefärg & ena botten Revaler spritfabrik Kurlander Filial W I N D A U och med olika nummer, 1 lifräddningsboj, märkt Ginevra — Riga, 2 åror, 1 skänk, söndrig, 1 slanga, 4 granplankor, 1 damejan med oljefärg, 1 skeppsbåt, utan märke, skadad; 1 skänk, skadad; 143 aspstockar; 1 lifräddningsbåt, utan märke, och en kagge med olja.
Enligt senare inkomna underrättelser till Ljugarns tullplats skulle Ginevra, hemmahörande i Riga eller Vindau, 7 d:s hafva från sistnämda plats afgått till Lübeck med sprit och aspvirkeslast. Ryska konsuln härstädes gjorde telegrafisk förfrågan hos här ofvennämda fabriken i Reval och svar erhölls, som innehöll, att Vindauångaren Ginevra afgått till Lübeck, men sedan ej afhörts.
Ångaren torde sålunda, som vi ofvan yttrat, få anses ha gått förlorad, Samma dag strandfyndet gjordes, märkte kustbefolkningen tidigt på morgonen ute till hafs en ångare, som dock snart försvann i den då rådande snötjockan. Månne Ginevra? En egendomlig omständighet är, att de i landflutna båtarna ej ha propp i det på räddningsbåtar vanliga hålet i bottnen. De tyckas sålunda ej ha varit använda. Huru olyckan än skett, synes sålunda allt ha gått så hastigt att någon räddning för besättningen ej varit möjlig.
Ginevra var ett mindre ångfartyg om 160 registertons drägtighet, hemmahörande i Vindau och bygdt 1873 i Stockton hos Pearse & C:o. Maskinen ägde 140 indic. hästkrafter.Gotlands Allehanda
Måndagen 21 Januari 1889
N:r 9