Från landsbygden.
(Bref till Gotl. Alleh.)

Hangvar 24 jan.
Konungens 60:de årsdag firades i Hangvars rikt upplysta kyrka af en mängd deltagare från när och fjerran. Psalmerna 302, 307 och 443: 4, 5 sjöngos och för altaret altares Davids ps. 61 och Rom. 13 kap. Från predikstolen höll pastorn efter en hiatorisk inledning en för festen lämpad utläggning och tillämpning af Tit. 2: 1-7. Talaren framhöll förbindelsen mellan sann kristendom och sann fosterlandskärlek; den kristeliga könens och förbönens förmåner och välsignelse för konung och tolk sunt för all öfverhet; den välsignelse och frid, som Sveriges land och folk låder sia nuvarande älskade konungs regering fått mottags af God; några af de faror som uppenbarligen hota vårt folks andeliga och lekamliga välfärd. Åhörarna förmanades hjerteligen att icke förgäta sina dyra plikter såsom undersåtar, utan tillika med sina barn under kärlek och lydnad inför alla konungars konung flitigt frambära vår konung och hans hus. Hutligen förenade sig alla i bön till Gud, att han ville af nåd välsigna vår konung med lycka och frid under hane återstående dagar.Gotlands Allehanda
Måndagen 28 Januari 1889
N:r 12