Inom Visby stad

och dess tullkammardistrikt bosatte skeppsredare och fartygsbefälbafvare kallas härigenom att fredagen den 22 nästa Februari kl. 10 f. m. sammanträda inför Magistraten här å rådhuset för val af revisorer och suppleantor att granska det härvarande sjömanshusets räkenskaper och förvaltning för sist förflutna år.
Visby rådhus den 28 Januari 1889.
MAGISTRATEN.Gotlands Allehanda
Fredagen 1 Februari 1889
N:r 14